Michelle Sojdak

Mrs. Michelle Sojdak

PALS/CER Secretary

856-767-0129 x201

sojdakm@bcsberlin.org